Xem thêm

Từ 1/7, Nghị định về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô chính thức có hiệu lực

CEO ANH JIMMY
Từ 1/7/2023, một nghị định quan trọng về đấu giá biển số xe ô tô đã được chính phủ ban hành. Nghị định số 39/2023/NĐ-CP này là bước thí điểm theo Nghị quyết số 73/2022/QH15...

Từ 1/7/2023, một nghị định quan trọng về đấu giá biển số xe ô tô đã được chính phủ ban hành. Nghị định số 39/2023/NĐ-CP này là bước thí điểm theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội và sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm.

Nghị định này cung cấp quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô, cũng như việc quản lý và sử dụng số tiền thu được từ đấu giá. Điều đặc biệt là đấu giá biển số xe ô tô sẽ được tiến hành trực tuyến trên mạng, tuân thủ quy định về đấu giá tài sản, an toàn và an ninh mạng.

Theo nghị định, chỉ có các tổ chức và cá nhân Việt Nam đủ điều kiện mới có thể tham gia đấu giá biển số xe ô tô. Người trúng đấu giá sẽ là người có mức giá cao nhất hoặc bằng giá khởi điểm.

Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm chuyển danh sách biển số xe ô tô đấu giá và thông báo công khai danh sách và kế hoạch tổ chức đấu giá trên các cổng thông tin điện tử liên quan. Tổ chức đấu giá tài sản cũng sẽ thông báo công khai danh sách và niêm yết tại trụ sở. Mọi thay đổi và quy định đều phải được công bố trước ít nhất 30 ngày trước phiên đấu giá.

Với nghị định này, người tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Từ danh sách biển số xe ô tô của tất cả các tỉnh và thành phố trên toàn quốc, họ có thể lựa chọn biển số xe ô tô và nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản sẽ tiếp nhận thông tin và tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.

Bộ Công an sẽ có cán bộ theo dõi và giám sát quy trình đấu giá, ghi nhận số lượng đấu giá viên và người tham gia đấu giá, cũng như kết quả đấu giá và các vấn đề liên quan. Các thủ tục đấu giá không được quy định trong nghị định này sẽ được áp dụng theo Luật Đấu giá tài sản.

Kết quả của đấu giá biển số xe ô tô sẽ được Bộ Công an thông báo thông qua email và tin nhắn điện thoại đến người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt. Thông báo này sẽ thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc bán tài sản nhà nước. Thông báo kết quả trúng đấu giá sẽ bao gồm thông tin về biển số xe ô tô, tên và địa chỉ người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, số tiền phải nộp và thời hạn nộp tiền.

Người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu giá, sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Tuy nhiên, tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Nghị định cũng quy định các trường hợp mà kết quả đấu giá có thể bị hủy, bao gồm việc không xác nhận biên bản đấu giá, không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày, không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định, và vi phạm tính trung thực của hồ sơ đăng ký.

Đây là một bước quan trọng trong việc áp dụng đấu giá biển số xe ô tô tại Việt Nam. Qua đó, mục tiêu tăng cường quản lý và khắc phục các vấn đề liên quan đến việc cấp biển số xe ô tô sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.

1